مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: مهربان صادقی
کلیدواژه ها : واژه های کلیدی اشعهUV - پساب - زلال سازی - گندزدایی
: 6902
: 36
: 0
ایندکس شده در :
زمینه و هدف: استفاده از پساب تصفیه خانه فاضلاب شهری به خصوص در مصارف کشاورزی مستلزم گندزدایی پساب تا حد استاندارد می باشد. کاربرد اشعه UV به دلیل معایب کمتر در مقایسه با سایر گندزداها، در نقاط مختلف دنیا در حال گسترش است. هدف از انجام این مطالعه بررسی امکان تصفیه و گندزدایی پساب تصفیه خانه فاضلاب شمال اصفهان با واحد زلال سازی و اشعه UV می باشد.روش بررسی: در این مطالعه تجربی از یک واحد زلال ساز و دو نوع سیستم گندزدایی فرابنفش کم فشار (LP) و فشار متوسط (MP) جهت گندزدایی پساب ثانویه استفاده شد. پارامترهای میکروبی کلیفرم کل و مدفوعی، استرپتوکوک مدفوعی و همچنین پارامترهای شیمیایی کل مواد معلق TSS (Total Suspended Solids)، آهن، سختی، جذب و عبور اشعه UV در نمونه های برداشت شده قبل و بعد از واحدها مورد آزمایش قرار گرفت. داده ها با استفاده از آزمون آماری t زوجی تجزیه و تحلیل گردید. یافته ها: متوسط عبور اشعهUV در طول موج nm254 (نانومتر) از پساب زلال شده 34 درصد و میزان جذب اشعهau/cm 47/0 بدست آمد. در گندزدایی پساب زلال شده توسط لامپ LP، MP و تلفیق هر دو نوع لامپ، به ترتیب در دوز اشعه 400، 576 و mws/cm2 407 (میلی وات ثانیه بر سانتی متر مربع) غلظت کلیفرم¬ها به حد استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست ایرانml) 100 FC/ 400 و TC1000 (رسید و تعداد استرپتوکوک مدفوعی در دوزهای mws/cm2400، 422 و mws/cm2407 تا log 5 کاهش یافت (05/0P<). حداکثر رشد مجدد کلیفرم ها در پساب گندزدایی شده با لامپ LP بوده که حدود 7 درصد مشاهده شد. بیشترین مقدار رسوب تشکیل شده در سطح لامپ ها در mg/l 48 TSS= بود در حالی که غلظت های سختی کل و آهن به ترتیب 249 و 48/0 میلی گرم در لیتر بود. نتیجه گیری: نتایج حاصل نشان داد که با بهبود نفوذ اشعهUV به دلیل ته نشینی ذرات و لخته های درشت، گندزدایی پساب زلال شده با زمان پرتودهی نسبتاً بالا در دوزهای متداول مقدور است. هر چند که جهت ارتقاء کیفی پساب و گندزدایی دبی بیشتر، پیشنهاد می¬شود که قبل از محل نصب لامپ ها از سیستم تصفیه پیشرفته مانند فیلتراسیون استفاده شود.
: 7552
: 6
: 0
ایندکس شده در :
مقدمه: هدف از انجام اين مطالعه، استفاده از نرمافزار نظريه تستی کلاسيک برای تجزيه و تحليل کمی و کيفی سؤالات چند گزينهای برای دانشجويان مقطع کارشناسی رشته بهداشت میباشد.روشها: اين مطالعه بر روی دو گروه 50 نفری از دانشجويان کارشناسی رشته بهداشت عمومی و دو گروه 50 و 26 نفری از دانشجويان کارشناسی رشته بهداشت حرفهای شرکت کننده در امتحانات تعيين پيشرفت تحصيلی به صورت آزمون چند گزينهای پايان ترم در سالهای 85- 1384 در گروه بهداشت محيط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اجرا گرديد. در دو مرحله، قبل و بعد از آناليز کمی، سؤالات توسط برنامه نرمافزاری «نظريه تستی کلاسيک» مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.نتايج: با انجام آناليز کيفی، مجموعه سؤالات مرحله اول اصلاح گرديد. در سال بعد، گروه ديگری از دانشجويان با سؤالات اصلاح شده مرحله اول، مورد آزمون قرار گرفتند. ضريب پايايی برای آزمون زبالههای صنعتی و آزمون بهداشت آب قبل از آناليز کمی به ترتيب به ميزان 576/0 و 359/0 به دست آمد. بعد از آناليز کمی سؤالات، اين ضرايب به ترتيب به مقادير 671/0 و 694/0 بهبود يافت.نتيجهگيری: بهرهگيری از روش تجزيه و تحليل سؤالات در اين مطالعه منجر به بهبود ضريب پايايی حاصل شده در مرحله دوم گرديد. اين ضريب هنوز تا حد مطلوب (ضريب پايايی بزرگتر از 8/0) فاصله دارد. بنابراين، لازم است اين سؤالات باز هم اصلاح شده، و با استفاده از نرمافزار نظريه تستی کلاسيک (CTT) مورد آناليز مجدد قرار گيرد.
نویسندگان: حسن هاشمی, سیده سیمین دخت حسینی
کلیدواژه ها : دیسک بین مهرهای - تنگی کانال فقرات کمری - ام¬آرآی
: 5670
: 18
: 0
ایندکس شده در :
زمينه: مطالعه شيوع تغييرات دژنراتيو ديسك بين مهره اي در ام آرآي بيماران مبتلا به كمردرد با تنگي كانال فقرات كمري براي فهم بهتر اين پديده ارزشمند است.هدف: مطالعه به منظور تعيين وضعيت ديسك بين مهره اي در بيماران مبتلا به كمردرد و تنگي كانال كمري بر اساس ام آرآي كمري آنها انجام شد.مواد و روش ها: در اين مطالعه مقطعي بيماران مبتلا به كمردرد كه از تير 1385 تا شهريور 1383جهت انجام ام آرآي كمري به بيمارستان امام خميني(ره) ارجاع شده بودند و تنگي كانال فقرات كمري نيز در تصاوير آنها ديده شده بود از نظر شيوع وضعيت هاي مختلف ديسك با نرم افزار SPSS بررسي شدند. يافته ها: از 53 بيمار با تنگي فقرات كمري %34 زن و %66 مرد بودند )005/0(p<. %51 بيماران تغييرات دژنراتيو ديسك (به ويژه فتق ديسك)، %49 تنگي ايزوله كانال استخواني (گاهي همراه با بيرون زدگي ديسك) و %5/24 فقط برجسته شدن ديسك داشتند. تنگي قطر قدامي – خلفي (AP) به تنهايي يا همراه با تنگي زاويه جانبي (Recess Lateral يا LR) %35/94 بود. شيوع تنگي LR به تنهايي، %65/5 و تنگي توأم AP و LR %5/7 به دست آمدند. %5/24 بيماران پاتولوژي ديسك نداشتند.نتيجه گيري: با توجه به يافته ها، تغييرات دژنراتيو ديسك در بيماران دچار تنگي كانال فقرات كمري شايع بود.
نویسندگان: اکبر فتوحی, کاظم محمد
کلیدواژه ها :
: 2751
: 52
: 0
ایندکس شده در :