مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: حسن هاشمی
کلیدواژه ها : MRI - آثار بيولوژيك - جنين موش
: 4727
: 70
: 0
ایندکس شده در :

سابقه و هدف: با توجه به افزايش تقاضاي استفاده از خدمات MRI و گزارش هاي متفاوت از آثار بيولوژيك آن و به منظور تعيين تاثير MRI به شدت 1.5 تسلا بر رشد جنين موش، اين تحقيق در دانشگاه تربيت مدرس و مركز تصوير برداري بيمارستان امام خميني تهران طي سال هاي 77-76 انجام گرفت.

مواد و روش ها: تحقيق به روش تجربي بر روي 100 موش ماده باردار از نوع Balb/c صورت پذيرفت. اين موش ها به طور تصادفي به دو گروه مساوي تحت تابش MRI با شدت 1.5 تسلا و گروه شاهد در روزهاي سوم، ششم، نهم، دوازدهم و پانزدهم بارداري تقسيم گرديدند. تاثير مداخله از نظر تعداد جنين هاي زنده، مرده، جذب شده و ناهنجار و هم چنين از نظر وزن و طول جنين، طول استخوان ران چپ و راست و حجم كل استخوان درشت نئي چپ با استفاده از تكنيك هاي رنگ آميزي آلسين بلو-آليزارين رد و اندازه گيري حجم استخوان در يك روز قبل از وضع حمل بررسي گرديد. داده هاي دو گروه مورد بررسي با آناليز واريانس و T-test مورد قضاوت آماري قرار گرفتند.

يافته ها: در بررسي جنين هاي 100 موش ماده در دو گروه مورد و شاهد هيچ ناهنجاري ظاهري ديده نشد. تعداد جنين هاي مرده و جذب گرديده در گروه مورد در روزهاي نهم و دوازدهم جنيني بيشتر از گروه شاهد بود ولي اختلاف بين آن ها به لحاظ آماري معني دار نبود. در روزهاي نهم و دوازدهم جنيني به ترتيب وزن جنين 30.2% و 18.1% و طول جنين 17.6% و 12.7% و طول استخوان ران راست 24.9% و 14% و طول استخوان ران چپ 25.4% و 16.9% و حجم استخوان درشت نئي چپ 32% و 23.8 در گروه مورد نسبت به شاهد كاهش نشان دادند كه اين اختلاف از لحاظ آماري با P<0.05 معني دار بود ولي در بقيه رزها اختلاف معني داري بين گروه ها ملاحظه نشد.

نتيجه گيري: MRI در روزهاي نهم و دوازدهم حاملگي بر روي رشد جنين تاثير دارد. براي بررسي جامع تر، انجام تحقيق تحليلي بر روي مدل انساني توصيه مي گردد.

نویسندگان: A Rashidian, M Bazargan, R Majdzadeh, D Shojaeizadeh, علیرضا احمدیان, حسن هاشمی, مجید جدیدی
کلیدواژه ها :
: 10700
: 1
: 0
ایندکس شده در :
نویسندگان: اکبر فتوحی, کاظم محمد
کلیدواژه ها :
: 2825
: 52
: 0
ایندکس شده در :
نویسندگان: مهربان صادقی
کلیدواژه ها : واژه های کلیدی اشعهUV - پساب - زلال سازی - گندزدایی
: 7126
: 36
: 0
ایندکس شده در :
زمینه و هدف: استفاده از پساب تصفیه خانه فاضلاب شهری به خصوص در مصارف کشاورزی مستلزم گندزدایی پساب تا حد استاندارد می باشد. کاربرد اشعه UV به دلیل معایب کمتر در مقایسه با سایر گندزداها، در نقاط مختلف دنیا در حال گسترش است. هدف از انجام این مطالعه بررسی امکان تصفیه و گندزدایی پساب تصفیه خانه فاضلاب شمال اصفهان با واحد زلال سازی و اشعه UV می باشد.روش بررسی: در این مطالعه تجربی از یک واحد زلال ساز و دو نوع سیستم گندزدایی فرابنفش کم فشار (LP) و فشار متوسط (MP) جهت گندزدایی پساب ثانویه استفاده شد. پارامترهای میکروبی کلیفرم کل و مدفوعی، استرپتوکوک مدفوعی و همچنین پارامترهای شیمیایی کل مواد معلق TSS (Total Suspended Solids)، آهن، سختی، جذب و عبور اشعه UV در نمونه های برداشت شده قبل و بعد از واحدها مورد آزمایش قرار گرفت. داده ها با استفاده از آزمون آماری t زوجی تجزیه و تحلیل گردید. یافته ها: متوسط عبور اشعهUV در طول موج nm254 (نانومتر) از پساب زلال شده 34 درصد و میزان جذب اشعهau/cm 47/0 بدست آمد. در گندزدایی پساب زلال شده توسط لامپ LP، MP و تلفیق هر دو نوع لامپ، به ترتیب در دوز اشعه 400، 576 و mws/cm2 407 (میلی وات ثانیه بر سانتی متر مربع) غلظت کلیفرم¬ها به حد استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست ایرانml) 100 FC/ 400 و TC1000 (رسید و تعداد استرپتوکوک مدفوعی در دوزهای mws/cm2400، 422 و mws/cm2407 تا log 5 کاهش یافت (05/0P&lt;). حداکثر رشد مجدد کلیفرم ها در پساب گندزدایی شده با لامپ LP بوده که حدود 7 درصد مشاهده شد. بیشترین مقدار رسوب تشکیل شده در سطح لامپ ها در mg/l 48 TSS= بود در حالی که غلظت های سختی کل و آهن به ترتیب 249 و 48/0 میلی گرم در لیتر بود. نتیجه گیری: نتایج حاصل نشان داد که با بهبود نفوذ اشعهUV به دلیل ته نشینی ذرات و لخته های درشت، گندزدایی پساب زلال شده با زمان پرتودهی نسبتاً بالا در دوزهای متداول مقدور است. هر چند که جهت ارتقاء کیفی پساب و گندزدایی دبی بیشتر، پیشنهاد می¬شود که قبل از محل نصب لامپ ها از سیستم تصفیه پیشرفته مانند فیلتراسیون استفاده شود.